REGULAMIN

 

Warsaw Brasil Festival 2023

 

REGULAMIN WARSAW BRASIL FESTIVAL 2023

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem wydarzenia Warsaw Brasil Festival 2023 (dalej „WBF”) jest Warsaw Brasil Events prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Carlos Renato Veronezi de Sousa zarejestrowaną przy ul. Wrzeciono 12b m.39, 01-961 w Warszawie, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawa pod numerem NIP 1182207427, REGON: 385769340, email: [email protected], telefon: +48 505 239 457 (dalej „Organizator”).
  2. WBF  odbywa się w C4 Reatil Club Warszawa, ul. Światowida 18, dniach: 6-8.10.2023.
  3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
    • „Bilet” oznacza indywidualną opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na teren wydarzenia dowolną liczbę razy;
    • „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w WBF, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren WBF.
    • „Teren WBF” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzany jest WBF lub inne miejsce, na którym WBF może zostać przeniesiony z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed WBF.
    • „Umowa” stosunek prawny łączący Organizatora z Uczestnikiem, określający wzajemne zobowiązania stron.
    • „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    • „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
    • „Przedsiębiorca o cechach konsumenta” oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    • „Uczestnik” oznacza Konsumenta, Przedsiębiorcę o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca uczestniczącego w Festiwalu na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Festiwalu może byd osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłącznie na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla siebie, jak i osoby małoletniej.
    • “Regulamin” przedmiotowy dokument,
  4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania WBF będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest WBF. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania WBF obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej przez Organizatora i stanowi umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
  6. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie. Przy czym zakup biletu na WBF jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
  7. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Organizatora na jego stronie internetowej pod adresem https://www.warsawbrasil.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się zainteresowany.
  8. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa WBF poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na WBF, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzany jest WBF i korzystania z urządzeń znajdujących się na tym Terenie. Ponadto celem Regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników WBF w związku z nabyciem biletu wstępu na WBF.

II SPRZEDAŻ BILETÓW, WARUNKI ZWROTU I WYMIANY BILETÓW

  1. SPRZEDAŻ BILETÓW
   1. Sprzedaż Biletów odbywa się:  sprzedaż internetowa za pośrednictwem strony internetowej https://warsawbrasil.com/sklep/ oraz sprzedaż przed wejściem do Venue w trakcie WBE (o ile wszystkie Bilety nie zostaną wcześniej wyprzedane).
   2. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów są cenami brutto, zwolnionymi z podatku Vat.
   3. Procedura zakupu biletów polega na:
     • wybraniu danego biletu na dane wydarzenie,
     • dodanie danych uczestnika eventu: imię, nazwisko, e-mail, miasto,
     • wyboru formy płatności, dodaniu informacji o płatniku, dokonaniu płatności za bilet,
     • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie Biletu/Biletów na adres e-mailowy podany podczas zakupu,
   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Uczestnika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Uczestnik.
   5. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    1. Za pomocą karty płatniczej:
     • Visa
     • Visa Electron
     • MasterCard
     • MasterCard Electronic
     • Maestro
    2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
     • Przelewy24
    3. za pomocą przelewu zwykłego realizowanego przez bank kupującego.
       • Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
       • Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
       • Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
   6. Za dokonanie płatności uznaje się moment zatwierdzenia płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.
   7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
   8. Korzystanie z możliwości zakupu Biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:  dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,  program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).
   9. Organizator ma prawo zakończyć zapisy jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną, dopuszczalną liczbę.
   10. Cennik zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach i imprezach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.
   11. O przysługujących cenach promocyjnych w ramach określonych progów cenowych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.
   12. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane w mailu zwrotnym otrzymanym po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz adresem email.
 1. ZWROT PASSÓW
   • Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
   • W przypadku odwołania Wydarzenia, Klienci, którzy zakupili bilet zostaną o tym fakcie poinformowani przez Organizatora niezwłocznie w formie wiadomości email wysłanej na wskazany adres i/lub telefonicznie na wskazany numer telefonu.
   • Zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu, w formie jakiej dokonano zapłaty.
   • Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.
 2. ZMIANA NAZWISKA
   • Nie później niż 02.10.2023 można dokonać zmiany właściciela passa.
   • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa bez podania przyczyny może zostać dokonana tylko raz najpóźniej do dnia 02.10.2023 (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość większej ilości zmian).
   • W celu zmiany nazwiska: Pierwotny właściciel passa wysyła najpóźniej do dnia 02.10.2023 do Organizatora na adres [email protected]  powiadomienie o zmianie podając imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela. Bilet pierwotnego właściciela zostanie anulowany, a nowy bilet przesłany na wskazany adres e-mail.
   • Nie pobieramy dodatkowych opłat za wymianę passów.
   • Możliwa jest wymiana typu passa na inny aktualnie dostępny w ofercie, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego. W tym celu należy zgłosić mailowo do Organizatora na adres [email protected] chęć wymiany passa i należy dokonać wpłaty różnicy w cenie.
 3. PASSY GRATISOWE I OFERTY SPECJALNE 
   • Passy na Warsaw Brasil Fest wygrane we wszelkich konkursach lub otrzymane nieodpłatnie nie podlegają zwrotom, przeniesieniu na inną osobę, inne wydarzenie lub edycję ani wymianie na gotówkę. Dopuszczalne jest rozszerzenie pakietu takiego passa na ogólnych warunkach sprzedaży.
   • Passy sprzedawane w ramach PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH mogą podlegać osobnym zasadom zwrotów, odsprzedaży i wymiany, co określa każdorazowo regulamin PROMOCJI.

III  WARUNKI WEJŚCIA NA TEREN WBF – OPASKI

  1. E-BILETY I OPASKI EVENTOWE 
    • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest okazanie IMIENNEGO E-BILETU przesłanego w załączniku tej wiadomości oraz dowodu tożsamości potwierdzającego dane na bilecie.
    • Noszenie opasek eventowych podczas trwania całego wydarzenia jest OBOWIĄZKOWE.
    • Uczestnik jest upoważniony do 1 opaski na całe wydarzenie.
    • Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczoną opaskę do biura i wymienić na nową.
    • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze eventowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.